Follow by Email

Indic Transliteration

Beta version
Type or paste any Indic language in below box and transliterate it in different languages.
[Application do only Transliteration not Translation]
Typing Language Input Language: Convert to:
feedback

3 comments:

 1. I can't type with SPACE bar.It works with ENTER bar.

  Hello,
  I am looking for a script converter for major Indian languages which allows one to Type in one standard Roman script and get converted in to all languages and in dicritic Roman.

  For example using these key strokes I like to get this output.
  a,aa,i,ii,u,uu,ae,e,ai,aw,o,au,am,an,ah

  अ आ इ ई उ ऊ ऍ ए ऐ ऑ ओ औ अं अः.......Devanagari
  અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ ઍ એ ઐ ઑ ઓ ઔ અં અઃ.......Gujanagari
  à ā i ī u ū ă e ai ŏ o àu àm àn àh......Roman diacrics

  This will allow one to send messages in his/her chosen script scheme.

  A phonetic (phonemic) alphabet is the only competent alphabet in the world. It can spell and correctly pronounce any word in our language. -Mark Twain

  ə fəˈnetɪk (fəˈniːmɪk) ˈælfəˌbet ɪz ðiː ˈoʊnliː ˈkɑmpətənt ˈælfəˌbet ˈɪn ðə ˈwərld. ˈɪt kən ˈspel ənd kəˈrekliː prəˈnæʊns ˈeniː ˈwərd ˈɪn ɑr ˈlæŋgwɪdʒ. -ˈmɑrk ˈtweɪn....IPA


  à fànetik (fànīmik) ălfàbet iz dhī onlī kāmpàtànt ălfàbet in dhà wàrld. it kàn spel ànd kàrektlī prànăuns enī wàrd in ār lăngvij. - Mārk Twein......Dicritic Roman

  અ ફનેટિક્ (ફનીમિક્) ઍલ્ફબેટ્ ઇઝ્ ધી ઓન્લી કામ્પટન્ટ્ ઍલ્ફબેટ્ ઇન્ ધ વર્લ્ડ્. ઇટ્ કન્ સ્પેલ્ અન્ડ્ કરેક્ટલી પ્રનૅઉન્સ્ એની વર્ડ્ ઇન્ આર્ લૅન્ગ્વિજ્. -માર્ક્ ટ્વેઇન્

  अ फनेटिक् (फनीमिक्) ऍल्फबेट् इझ् धी ओन्ली काम्पटन्ट् ऍल्फबेट् इन् ध वर्ल्ड्. इट् कन् स्पेल् अन्ड् करेक्टली प्रनॅउन्स् एनी वर्ड् इन् आर् लॅन्ग्विज्. -मार्क् ट्वेइन्

  ReplyDelete
 2. I can't type with SPACE bar.It works with ENTER bar.

  Hello,
  I am looking for a script converter for major Indian languages which allows one to Type in one standard Roman script and get converted in to all languages and in dicritic Roman.

  For example using these key strokes I like to get this output.
  a,aa,i,ii,u,uu,ae,e,ai,aw,o,au,am,an,ah

  अ आ इ ई उ ऊ ऍ ए ऐ ऑ ओ औ अं अः.......Devanagari
  અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ ઍ એ ઐ ઑ ઓ ઔ અં અઃ.......Gujanagari
  à ā i ī u ū ă e ai ŏ o àu àm àn àh......Roman diacrics

  This will allow one to send messages in his/her chosen script scheme.

  A phonetic (phonemic) alphabet is the only competent alphabet in the world. It can spell and correctly pronounce any word in our language. -Mark Twain

  ə fəˈnetɪk (fəˈniːmɪk) ˈælfəˌbet ɪz ðiː ˈoʊnliː ˈkɑmpətənt ˈælfəˌbet ˈɪn ðə ˈwərld. ˈɪt kən ˈspel ənd kəˈrekliː prəˈnæʊns ˈeniː ˈwərd ˈɪn ɑr ˈlæŋgwɪdʒ. -ˈmɑrk ˈtweɪn....IPA


  à fànetik (fànīmik) ălfàbet iz dhī onlī kāmpàtànt ălfàbet in dhà wàrld. it kàn spel ànd kàrektlī prànăuns enī wàrd in ār lăngvij. - Mārk Twein......Dicritic Roman

  અ ફનેટિક્ (ફનીમિક્) ઍલ્ફબેટ્ ઇઝ્ ધી ઓન્લી કામ્પટન્ટ્ ઍલ્ફબેટ્ ઇન્ ધ વર્લ્ડ્. ઇટ્ કન્ સ્પેલ્ અન્ડ્ કરેક્ટલી પ્રનૅઉન્સ્ એની વર્ડ્ ઇન્ આર્ લૅન્ગ્વિજ્. -માર્ક્ ટ્વેઇન્

  अ फनेटिक् (फनीमिक्) ऍल्फबेट् इझ् धी ओन्ली काम्पटन्ट् ऍल्फबेट् इन् ध वर्ल्ड्. इट् कन् स्पेल् अन्ड् करेक्टली प्रनॅउन्स् एनी वर्ड् इन् आर् लॅन्ग्विज्. -मार्क् ट्वेइन्

  ReplyDelete
 3. I can't type with SPACE bar.It works with ENTER bar.

  Hello,
  I am looking for a script converter for major Indian languages which allows one to Type in one standard Roman script and get converted in to all languages and in dicritic Roman.

  For example using these key strokes I like to get this output.
  a,aa,i,ii,u,uu,ae,e,ai,aw,o,au,am,an,ah

  अ आ इ ई उ ऊ ऍ ए ऐ ऑ ओ औ अं अः.......Devanagari
  અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ ઍ એ ઐ ઑ ઓ ઔ અં અઃ.......Gujanagari
  à ā i ī u ū ă e ai ŏ o àu àm àn àh......Roman diacrics

  This will allow one to send messages in his/her chosen script scheme.

  A phonetic (phonemic) alphabet is the only competent alphabet in the world. It can spell and correctly pronounce any word in our language. -Mark Twain

  ə fəˈnetɪk (fəˈniːmɪk) ˈælfəˌbet ɪz ðiː ˈoʊnliː ˈkɑmpətənt ˈælfəˌbet ˈɪn ðə ˈwərld. ˈɪt kən ˈspel ənd kəˈrekliː prəˈnæʊns ˈeniː ˈwərd ˈɪn ɑr ˈlæŋgwɪdʒ. -ˈmɑrk ˈtweɪn....IPA


  à fànetik (fànīmik) ălfàbet iz dhī onlī kāmpàtànt ălfàbet in dhà wàrld. it kàn spel ànd kàrektlī prànăuns enī wàrd in ār lăngvij. - Mārk Twein......Dicritic Roman

  અ ફનેટિક્ (ફનીમિક્) ઍલ્ફબેટ્ ઇઝ્ ધી ઓન્લી કામ્પટન્ટ્ ઍલ્ફબેટ્ ઇન્ ધ વર્લ્ડ્. ઇટ્ કન્ સ્પેલ્ અન્ડ્ કરેક્ટલી પ્રનૅઉન્સ્ એની વર્ડ્ ઇન્ આર્ લૅન્ગ્વિજ્. -માર્ક્ ટ્વેઇન્

  अ फनेटिक् (फनीमिक्) ऍल्फबेट् इझ् धी ओन्ली काम्पटन्ट् ऍल्फबेट् इन् ध वर्ल्ड्. इट् कन् स्पेल् अन्ड् करेक्टली प्रनॅउन्स् एनी वर्ड् इन् आर् लॅन्ग्विज्. -मार्क् ट्वेइन्

  ReplyDelete

You Can use HTML code once it converted to NCcode by NCode converter